به پایگاه آموزشی دانش زا خوش آمدید

اپلیکیشن دروس عمومی

شامل کلیه دروس عمومی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

اندیشه اسلامی ۲

سبحانی و رضایی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

دانش خانواده و جمعیت

جمعی از نویسندگان

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

اندیشه اسلامی ۲

غفاری و عزیزی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

محمد نصیری

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

اخلاق خانواده

به کوشش زهرا آیت اللهی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

تفسیر موضوعی قرآن کریم

جمعی از نویسندگان

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

اندیشه اسلامی ۱

سبحانی و رضایی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

آیین زندگی

احمد حسین شریفی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

انقلاب اسلامی ایران

محسن نصری

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

انقلاب اسلامی ایران

عیوضی و هراتی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

تاریخ تحلیلی اسلام

محمد ابراهمیمی ورکیانی با جواب

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

فاطمه جان احمدی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها

تفسیر موضوعی قرآن کریم

برگرفته از تفسیر موضوعی مکارم – کمالی

خلاصه نویسی و سوالات امتحانی با جواب

ویژه دانشجویان تمام دانشگاه ها