اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 1 سبحانی

اندیشه اسلامی 1

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی

بخش دوم

( فصل سوم )

برهان نظم:

از راههای اثبات خدا برهان نظم است

برهان نظم یکی از رایج ترین براهینی است که بر وجود خدا اقامه شده است

انبیای الهی نیز به برهان نظم بسار تاکید کرده اند

تعریف نظم :

مفاهیمی است که معنای روشنی دارد، مجموعه ای است که اجزای آن به گونه ای با هم ارتباط دارند که همگی هدف یگانه و مشخصی را تعقیب می کنند

نظم گردامدن اجزای متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه ای در یک مجموعه به گونه ای که همکاری و هماهنگی آنها هدف معینی را پی می جوید

عناصرسازنده اصلی مفهوم نظم :

۱-طراحی و برنامه ریزی دقیق

۲-سازمان دهی حساب شده

۳-هدفمندی

سه صورت برهان نظم :

۱-برهان هدفمندی

۲-برهان نظم از م.ارد جزیی

۳-برهان هماهنگی در کل عالم

برهان هدفمندی :

بر هدفمندی موجودات منظم تاکید شده است 

برهان نظم از موارد جزیی :

از موارد جزیی نظم به ناظم حکیم پی برده می شود این ادعا حاق و جان برهان نظم است

موجودات منظم و مصنوعات بشری دو مصداق برای سنخیت هستند

برهان هماهنگی در کل عالم :

بر هماهنگی و نظم کل عالم تاکید دارد تا ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند.

این هماهنگی را می توان از ارتباط و سازواری اجزای عالم با همدیگر به اثبات رساند.

و….

دانلود رایگان خلاصه نویسی کامل اندیشه اسلامی 1

نسخه موبایل (اندروید)

بیشتر بدانید

Tagged : / /