نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری فصل سوم قسمت سوم⭐️

براي دانلود رايگان نمونه سوالات كتاب تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران محسن نصري به پايان همين مطلب مراجعه فرماييد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

۲۹-عدم گردش نخبگان در ساختار حکومتی در دوران پهلوی  مربوط به کدام فسادهای زیر است؟

الف. فساد اخلاقی

ب. فساد سیاسی

ج. فساد مالی

 د. فساد فرهنگی

سوالات تستی در مورد انقلاب اسلامی ایران

۳۰-در گزارش تحقیقاتی سازمان سیا خاندان پهلوی به چه نامی معرفی می شود؟

الف. کانون عناصر فاسد

ب. کانون عناصر هرزه

ج. کانون عناصر شهوتران

د. همه موارد

سوالات كتاب تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران

۳۱-مقام نیابت سلطنت در مجلس موسسان به کسی واگذار شد؟

الف. فرح

ب.اردشیر زاهدی

ج. اشرف پهلوی

د. علم

نمونه سوالات كتاب ايران ديروز امروز فردا

۳۲-از فاسدترین سران رژیم پهلوی می باشد؟

الف. امیر عباس هویدا

ب. منصور

ج. اسدالله علم

د. همه موارد

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامي ايران

۳۳-از ابعاد فساد مالی در عصر پهلوی کدام مورد زیر است؟

الف. چپاول خارجی

ب.چپاول داخلی

ج. گزینه الف و ب

د.تخلفات داخلی

ادامه نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری فصل سوم قسمت سوم

۳۴-از عوامل حادثه بلوای نان در سال ۱۳۲۱ می باشد؟

الف. حیف و میل سرمایه کشور در دوره محمد رضاشاه

ب. جنگ جهانی دوم

ج. اشغال کشور توسط قوای متفقین

د. همه موارد

۳۵-دفتر املاک اختصاصی را چه کسی تاسیس کرد؟

الف. رضاشاه

ب.فرح

ج. محمدرضاشاه

د. امیر عباس هویدا

۳۶-بزرگترین تشکیلات اقتصادی و مالی ایران چه نام داشت؟

الف. املاک اختصاصی

ب. بنیاد پهلوی

ج. دفتر سرمایه

د. دفتر مستغلات

۳۷-مقوله اصلی بررسی تغییرات در ساختار اقتصادی ایران چیست؟

الف. مقوله انباشت سرمایه

ب. مقوله تغییرات توسعه ای و عمرانی

ج. گزینه الف و ب

د. مقوله عدالت

۳۸-کدامیک از موارد زیر از شاخص های درآمدها نیست؟

الف. شاخص جمعیت

ب. شاخص تولید نفت

ج. شاخص مصرف داخلی نفت

د. شاخص آموزش

۳۹-کدام مورد زیر از شاخص درآمدها نمی باشد؟

الف. شاخص شیوه زندگی

ب. شاخص صادرات نفت

ج. شاخص درآمدهای نفتی

د. شاخص ارزش دلار

۴۰-شاخص تورم جهانی مربوط به کدام تغییرات ساختاری می باشد؟

الف. تغییرات اقتصادی و شاخص درآمد

ب. تغییرات اقتصادی و شاخص هزینه ها

ج. تغییرات فرهنگی وشاخص خدمات

د. هیچکدام

۴۱-مهم ترین عامل درآمد ارزی کشور در دوران پهلوی چه بود؟

الف. صادرات گندم

ب. صادرات نفت خام

ج. برداشت صیانتی از چاه های نفت

د. محصولات کشاورزی

۴۲-سرانه نفتی چگونه به دست می آید؟

الف. با تقسیم درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بر جمعیت

ب.تقسیم درآمد حاصل از واردات نفت بر جمعیت

ج. با جمع درآمدحاصل از صادرات نفت با جمعیت

د. گزینه الف و ج

⭐️براي دانلود همه نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری با جواب بر روي لينك زير كليك كنيد⭐️

مطالعه بيشتر>>>

Tagged : / / /

سوالات انقلاب اسلامی در سایت نهاد

سوالات انقلاب اسلامی در سایت نهاد
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

سوالات انقلاب اسلامی در سایت نهاد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

⭐️نمونه سوالات درس انقلاب اسلامي از كتاب ايران ديروز امروز فردا (قسمت دوم)⭐️

۱۵-آغاز تشکل سیاسی به صورت جدید مربوط به کدام دوره است؟

الف. عدالت خانه و مشروطه

ب. نهضت تحریم تنباکو

ج. در زمان رژیم پهلوی

د. گزینه الف و ج

نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب

۱۶-دو حزب مطرح دردوره پهلوی می باشد؟

الف. حزب مردم و حزب ایران نوین

ب. حزب مردم سالاری و حزب دولت

ج. حزب آزادی و حزب شاه سالار

د. هیچکدام

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران

۱۷-مجلس دوره  بیست وچهارم به چه عنوان نام گرفت؟

الف.مجلس رستاخیزی

ب. مجلس مردی

ج. مجلس شاه سالاری

د. مجلس نوین

سوالات درس انقلاب اسلامی دانشگاه علمی کاربردی

۱۸-کدام گزینه در مورد مجلس رستاخیز صحیح نیست؟

الف.همه نمایندگانش از حزب شاه ساخته رستاخیز بودند

ب. به مبازه علنی با اسلام پرداختند

ج. تارخ هجری را به تاریخ شاهنشاهی تغییر دادند

د. حزب ایران نوین را منحل و حزب رستاخیز را تاسیس کردند

سوالات درس انقلاب اسلامی دانشگاه ازاد

۱۹-از لحاظ تنوع انتخابات در رژیم پهلوی چگونه بود؟

الف. محدود

ب. متنوع

ج. تنهایک مورد انتخابات اصلی وجود داشت

د. گزینه الف و ج

سوالات درس انقلاب در سایت نهاد رهبري

۲۰-کیفیت برگزاری انتخابات در رژیم پهلوی چگونه بود؟

الف.بسته

ب. فرمایشی

ج. گزینه الف و ب

د. باز و حقیقی

ادامه سوالات انقلاب اسلامی در سایت نهاد قسمت دوم

۲۱-در عمل واقعی استکبار جهانی ابزار فریب ملتها چیست؟

الف. شعار آزادی

ب. کتاب

ج. مطبوعات

د. انتخابات

سوالات تستی درس انقلاب اسلامی ایران

۲۲-سانسور در دولت کدام نخست وزیر به اوج خود رسید؟

الف. اسدالله علم

ب. هویدا

ج. وثوق الدوله

د. بختیار

نمونه سوالات امتحاني درس انقلاب اسلامي سايت نهاد

۲۳-از طراحان سانسور درایران؟

الف. هویدا

ب. احسان نراقی

ج. کسروی

د. اسدالله علم

سوالات كتاب انقلاب اسلامي ايران محسن نصري

۲۴-علت عدم استفاده از کلماتی مانند زمستان و سیاهی و..درادبیات پهلوی چه بود؟

الف. این واژگان در ادبیات انقلاب به کار می رفت

ب. در مورد تحریف شعر به کار می رفت

ج. مطالبی چون آزادی را در برداشت

د. همه موارد

نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

۲۵-نشریه مناسک یا راهنمای حج با چه مجوزی در دوران پهلوی داده می شد؟

الف. که مطالبش را سانسور کند

ب. به شرط حذف نام آیت الله خمینی

ج. به شرط نداشتن فعالیت سیاسی

د. گزینه الف و ب

سوالات درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران عيوضي هراتي

۲۶-کدام شخصیت به جرم اعتراض به سفر راکفلر به شهادت رسید؟

الف. آیت الله سعیدی

ب. احسان نراقی

ج. مسعود بهبود

د. هارون یاشایی

سوالات سايت نهاد

۲۷-مشاور نظامی نیروی دریایی ایران عصر پهلوی علت اصلی سقوط پهلوی را چه می داند؟

الف. سرکوب مردم

ب.عدم آزادی

ج. حکومت استبدادی

د. مطبوعات

۲۸-از انواع فساد دردربارپهلوی کدام مورد زیر است؟

الف.فساد سیاسی

ب. فساد اخلاقی

ج. فساد مالی

د. همه موارد

⭐️براي دانلود رايگان كامل ترين نمونه سوالات انقلاب اسلامي با جواب بر روي لينك زير كليك كنيد⭐️

مطالعه بيشتر>>>

Tagged : / /

نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب

نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

⭐️سوالات فصل سوم كتاب ايران ديروز امروز فردا (قسمت اول)⭐️

۱-کارآمدی چیست؟

الف.موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات

ب. پیروزی در برابر تهدیدات دشمن

ج. ساختارسیاسی و اجتماعی

د. شناخت تغییر و تحولات جامعه

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی دانشگاه علمی کاربردی

۲-کدام گزینه جزء شاخص های کارآمدی نیست؟

الف.اهداف

ب. امکانات

ج. موانع

د. تهدیدات

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامي

۳-انقلاب نوعی تغییر …….است ؟

الف. سیاسی

ب. اجتماعی

ج. فرهنگی

د. ساختاری

نمونه سوالات ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

۴-تغییرات درعرصه داخلی انقلاب اسلامی شامل کدام گزینه می شود؟

الف.تغییر در ساختار حکومتی

ب. تغییر در ساختار اقتصادی

ج. تغییر در ساختار نظامی

د. همه موارد

سوالات انقلاب اسلامی در سایت نهاد

۵-از تفاوتهای نظام پهلوی و جمهوری اسلامی در ساختار حکومتی می باشد؟

الف. نظام پهلوی کودتایی و جمهوری مردمی

ب. نظام پهلوی استبدادی و جمهوری اسلامی آزادی

ج. نظام پهلوی نوعی ناسیونالیسم افراطی و جمهوری ایران اسلامی بود

د. همه موارد

اين مجموعه شامل سوالات امتحاني فصل به فصل درس انقلاب مي باشد

۶-تاسیس حکومت پهلوی توسط چه کسانی انجام گرفت؟

الف. انگلیس

ب.آمریکا

ج. گزینه الف و ب

د. روسیه

ادامه نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب فصل سوم قسمت اول

۷-محمد رضاشاه تاج و تخت خود را مدیون کدام کشور می دانست؟

الف. انگلیس

ب. آمریکا

ج. روسیه

د. هیچکدام

جواب نمونه سوال هاي فصل به فصل درس انقلاب اسلامي ايران

۸-ازبزرگترین نعمت های الهی برای ملت ایران درعصرغیبت امام عصر می باشد؟

الف. تبدیل ولایت طاغوت به ولایت مطلق فقیه

ب.به وجود آمدن افکارسکولار

ج. به وجودآمدن مردم سالاری اسلامی

د. گزینه الف و ج

سوالات درس تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران

۹-ولایت به چه معناست؟

الف. سرپرستی

ب. رهبری جامعه در اجرای قوانین اسلام

ج. گزینه الف و ب

د. فهم سیاسی

درس انقلاب اسلامي

۱۰-از صفات فقیه می باشد؟

الف. علم

ب. تقوا

ج. فهم سياسی و مدیریت

د. همه موارد

محسن نصري در كتاب انقلاب اسلامي ايران جواب مي دهد:

۱۱-تعریف ولایت مطلقه فقیه مربوط به کدام گزینه است؟

الف. انعطاف پذیری در شکستن بن بست ها

ب. سرپرستی جامعه

ج. سرپرستی و رهبری فقیه جامع الشرایط در اجرای قوانین اسلامی

د. داشتن اختیار حکم حکومتی

۱۲-جامع ترین و مترقی ترین نظام در سطح جهان می باشد؟

الف. ولی فقیه

ب. ولایت طاغوت

ج. سکولاریسم

د. پایگاه مردمی

۱۳-سیاست آمریکا و انگلیس در سلطه کنسرسیوم نفت در سلطه کدام پیمان بود؟

الف.پیمان سنتو

ب. پیمان سیتو

ج. کاپیتولاسیون

د. پیمان ورشو

۱۴-از شاخص های استبدادی رژیم پهلوی کدام مورد زیرنیست؟

الف. احزاب سیاسی

ب. فضای عمومی جامعه

ج. انتخابات و مطبوعات

د. احزاب فرهنگی

براي دانلود نمونه سوال های امتحانی كتاب ايران ديروز امروز فردا با جواب بر روي لينك زير كليك كنيد

مطالعه بيشتر>>>

Tagged : / / / /

تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محسن نصری

تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محسن نصری
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محسن نصری

⭐️در اين نوشتار، خلاصه گفتار پنجم از فصل سوم كتاب تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران نوشته محسن نصري را براي شما عزيزان آورده ايم.⭐️ شما مي توانيد با دانلود اپليكيشن دروس عمومي دانش زا خلاصه نويسي تمام كتاب ايران ديروز امروز فردا را به صورت فصل به فصل داشته باشيد. ⭐️علاوه برآن مي توانيد نمونه سوالات امتحاني اين درس همراه با جواب را مشاهده فرماييد.

گفتار پنجم

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

بررسی تغییرات در ساختار منطقه و جهان

جزوه انقلاب اسلامی ايران دانشگاه آزاد

تاثیرات انقلاب در سطح منطقه وجهان:

۱-انقلاب اسلامی ،شروع عصر جدید در جهان

۲-انقلاب اسلامی ،احیای دین و معنویت در جهان

۳-انقلاب اسلامی ،احیای اسلام ناب محمدی

۴-انقلاب اسلامی ،بیداری اسلامی در منطقه

۵-انقلاب اسلامی ،شکست ابهت غرب و شرق

۶-انقلاب اسلامی ،در نظریه های اجتماعی

ادامه مطلب تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محسن نصری

علل کمک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران به کشورهایی مانند فلسطین و لبنان:

۱-وظیفه انسانی

۲-وظیفه اسلامی

۳-وظیفه دفاع از اسلام

خلاصه كتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نصری

۴-سیاست خارجی و عمق استراتژیک

۵-اصول قانون اساسی

6-توسعه اقتصادی و سیاسی

7-امتحان الهی

8-وحدت مسلمانان در برابر وحدت دشمنان

دانلود کتاب انقلاب اسلامی محسن نصری

براي دانلود كامل ترين خلاصه تمام فصول كتاب ايران ديروز امروز فردا نوشته محسن نصري بر روي لينك زير كليك فرماييد

مطالعه بيشتر

انقلاب اسلامی باعث دگرگونی عظیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران شد و نیز تأثیری شگرف در سطح جهانی به وجود آورد. با وجود آن که انقلاب­های بسیاری در جهان روی داده است، ولی انقلاب اسلامی ایران به دلیل روح دینی و ظلم ستیزی و حمایت از محرومان جامعه و به خصوص مبارزه با قدرت­های شیطانی منحصر به فرد است.
این انقلاب مورد توجه و تجزیه و تحلیل و حمایت و استقبال اندیشمندان و انقلابیون جهان قرار دارد. تجلیل از آن در اندیشه ­های کلامی و شعری بسیاری بروز و ظهور نمود و باعث شناخت مجدد اسلام در جهان معاصر گردید. این انقلاب در ابعاد پنج گانه زير نظير ندارد:

  1. احیای هویت دینی، 2. طرح اندیشه حکومت اسلامی، 3. دفاع از آرمان مقدس فلسطین در جهان، 4. ایجاد وحدت و همبستگی اسلامی، 5 . طرح گفتمان در سطح جهانی

پايان مطلب تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران محسن نصري

Tagged : / / / / / / / /

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف

در اين مطلب، خلاصه گفتار چهارم از فصل سوم كتاب ايران ديروز امروز فردا منبع درس انقلاب اسلامي ايران در دانشگاه را براي شما گرد آورده ايم. براي دانلود كامل خلاصه كتاب انقلاب اسلامي به آخر همين نوشتار مراجعه فرماييد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

بررسی تغییرات در ساختار فرهنگی ایران

کتاب ایران دیروز امروز فردا

شاخص بررسی تغییرات در ساختار فرهنگی :

۱-بررسی اهداف فرهنگی

۲-بررسی برنامه های فرهنگی

۳-بررسی عملکرد فرهنگی

دانلود پی دی اف کتاب ایران دیروز امروز فردا

محورهدف فرهنگی رژیم پهلوی:

اسلام زدایی

بررسی برنامه های فرهنگی شامل :

۱-باستان گرایی

۲-غرب گرایی

۳-فرقه گرایی

دانلود خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا

در رژیم پهلوی :رضاشاه با پیروی از آتاتورک به باستان گرایی پرداخت و ایدئولوژی شاهنشاهی را به جای ایدئولوژی اسلامی نشاند.

فرح کنگره زرتشتيان را در ماه مبارك رمضان در تهران برپا کرد

اما دردوران جمهوری اسلامي:

انقلاب بر پایه اسلام گرایی و احیای مجدد فرهنگ اسلامی است .

جریان غربزدگی در رژیم پهلوی با کشف حجاب رضاخان به اوج خود رسید.

قسمت دوم ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف

مصاديق فرقه گرایی دررژیم پهلوی :

۱-آماده کردن آخوندهای درباری

۲-شریعت سنگلجی که مخالف با آموزه های اسلامی بود

۳-ایجاد دین جدید بنام آیین پاک یا پاکدامنی توسط احمد کسروی

۴-انتشار کتاب اسرار هزار ساله بر ضد اسلام

۵-ترویج فرقه های منحرفی همانند تصوف و طرح خانقاه به جای مسجد

۶- ترویج فرقه بهائیت

دانلود رایگان pdf کتاب ایران دیروز امروز فردا

بهائیت در بین شیعیان از سوی روس و انگلیس تاسیس گردید.

از بازیگران اصلی و محوری حکومت پهلوی بهائیان بودند

دانلود پی دی اف کتاب ایران دیروز امروز فردا

مقوله های بررسی عملکرد فرهنگی :

۱-فرهنگ مکتوب

۲-فرهنگ الکترونیکی

۳-هنر

۴-مدرسه و دانشگاه

۵-انحطاط اخلاقی و اجتماعی

براي دانلود كامل ترين خلاصه كتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری بر روي لينك زير كليك كنيد

مطالعه بيشتر>>>

Tagged : / / / / / / / / /

دانلود خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا

دانلود خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

دانلود خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا

در اين مطلب خلاصه گفتار سوم از فصل سوم كتاب ايران ديروز امروز فردا محسن نصري را براي شما آماده كرده ايم.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

بررسی تحولات ساختار نظامی ایران

سلختار نظامی ایران شامل دو شاخص :

۱-تحلیل و بررسی تغییرات نیروی نظامی ایران

۲-تحلیل و بررسی حماسه دفاع مقدس

کتاب ایران دیروز امروز فردا دانلود

شاخص های تحلیل و بررسی ساختار نظامی ایران:

۱-هدف نیروهای مصلح

۲-فرماندهی در ساختار نظامی

۳-تجهیزات و دانش نظامی

۴-عملکرد نیروی نظامی

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف

هدف نیروهای مصلح در رژیم پهلوی :

دفاع و حفاظت از منافع غرب با تجهیزات و درآمدهای نفتی ایران بود

دانلود پی دی اف کتاب ایران دیروز امروز فردا

پیمانهای نظامی در زمان رژیم پهلوی :

۱-پیمان ناتو

۲-پیمان سیتو

۳-پیمان بغداد

۴-پیمان دو ستونی

دانلود خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا

عملکرد نظام پهلوی در ساختار نظامی :

۱-ازدست دادن سرزمین و عزت ایران

۲-دخالت نظامی در دیگر کشورهابرای منافع غرب

۳-سرکوب ملت برای تحکیم رژیم پهلوی

ادامه دانلود خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا

تحلیل و بررسی دفاع مقدس

علل تهاجم نظامی به ایران:

۱-پیروزی انقلاب اسلامی

۲-پایان یافتن سلطه غرب بر ایران

۳-قطع شدن دست چپاول از کشور

کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری pdf

انواع تهدیدات استکبار جهانی علیه ایران:

۱-ایجاد شورش و آشوب

۲-کشتن مردم در کردستان،خوزستان و بلوچستان

۳-کودتاهای متعدد

۴- حرکات تروریستی

۵-به شهادت رساندن یاران انقلاب

۶-تهاجم نظامی آمریکا در صحرای طبس

خرید کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

چگونگی تهاجم نظامی به ایران :

۱-آمریکا با پیمان ناتو

۲-شوروی با پیمان ورشو

۳- درعرصه اطلاعاتی بهره گیری ازهواپیماهای جاسوسی – اطلاعاتی آواکس

دانلود رایگان pdf کتاب ایران دیروز امروز فردا

علل پیروزی ایران در دفاع مقدس :

۱-عبادت

۲-همت

۳-وحدت

۴-شهادت

۵-ولایت

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی محسن نصری

دلایل ادامه جنگ پس فتح خرمشهر :

۱-پس از فتح خرمشهر هیچ پیشنهاد صلحی به جمهوری اسلامي ایران ارائه نشد

جز پیشنهاد آتش بس از سوی کشورهای غربی برای نجات صدام

۲-بعد از فتح خرمشهر بسیاری از شهرها دراختیارعراق بود و پذیرش آتش بس یعنی

حضور دائمی آنان در ایران و ادامه اشغال

۳-مسئولان ایرانی خواستار صلح شرافتمندانه بودند

۴-ادعای دروغ پرداخت غرامت پس از فتح خرمشهر مطرح شد

جهت دانلود رايگان كامل ترين خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا بر روي لينك زير كليك كنيد
Tagged : / / / / / / / / / / / / /

کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری pdf

کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری pdf
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری pdf

در اين مطلب، خلاصه گفتار دوم از فصل سوم كتاب ايران ديروز امروز فردا را براي شما آماده كرده ايم. جهت دانلود رايگان خلاصه كتاب تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران محسن نصري به پايان همين مطلب مراجعه كنيد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

بررسی تغییرات در ساختار اقتصادی ایران

تغییرات در ساختار اقتصادی شامل دو مقوله مي شود:

۱-برسی تغییرات انباشت سرمایه در اقتصاد ایران (درآمدها)

۲-بررسی تغییرات توسعه ای و عمرانی ایران (هزینه ها)

دانلود کتاب انقلاب اسلامی محسن نصری

درآمدها

شاخص های درآمدها:

۱-شاخصه جمعیت

۲-شاخصه تولید نفت

۳-شاخصه مصرف داخلی نفت

۴-شاخصه صادرات نفت

۵-شاخصه درآمدهای نفتی

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی محسن نصری

۶-شاخصه ارزش دلار

۷-شاخصه درآمد سرانه نفتی

۸-شاخصه تورم جهانی

۹-شاخصه توقعات و الگوی مصرف

۱۰-شاخصه توسعه اقتصادی

در دوران پهلوی عامل درآمد ارزی ایران از صادرات نفت بود

دانلود رایگان pdf کتاب ایران دیروز امروز فردا

علل کاهش تولید نفت در ایران بعد از پیروزی:

۱-سیاست برداشت صیانتی از چاه های نفت

۲-حفظ این میراث ملی برای آیندگان

۳-جنگ تحمیلی و تعیین سهمیه از طرف اوپک

۴-کشف نفت در نقاط دیگر دنیا

۵-کاهش نقش اوپک درنفت جهانی و توسعه انرژی های جدید

کتاب تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران محسن نصری pdf

تعیین شاخصه سرانه نفت:

تقسیم درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام بر جمعیت

دانلود خلاصه کتاب انقلاب اسلامي ايران نصري

موانع توسعه اقتصادی:

۱-فرار خاندان پهلوی و خروج ثروت زیادی ازایران

۲-گرفتن وام سنگین و خروج سرمایه ازکشور

۳-توطئه های آمریکا و انگلیس بر علیه ایران

۴-ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه رژیم پهلوی به آنان بدهی دارد

۵-تحریم و تهدیدات و محاصره اقتصادی

۶-جنگ تحمیلی که مهمترین مانع توسعه اقتصادی بود

ادامه کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری pdf

هزینه ها

شاخص های هزینه ها به قرار زير است :

۱-شیوه زندگی

۲-عمران روستایی

۳-کشاورزی و دامپروری

۴-صنعت و معدن

۵-خدمات عمومی

تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محسن نصری

۶- حمل و نقل

۷-بهداشت و درمان

۸-تامین اجتماعی

۹-ورزش و تربیت بدنی

۱۰-آموزش و پژوهش

دانلود پی دی اف کتاب ایران دیروز امروز فردا

شاخص های شیوه زندگی :

۱-جمعیت روستایی

۲-جمعیت شهری

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف

شاخص های عمران روستایی :

۱-برق

۲-تلفن

۳-راه مناسب

۴-آب سالم

۵-گاز

۶-خانه بهداشت

کتاب ایران دیروز امروز دانلود

شاخص های کشاورزی و دامپروری :

۱-تولیدات کشاورزی

۲-تولیدات مواد پروتئنی

۳-سدهای مخزنی

کتاب ایران دیروز امروز فردا

شاخص های توسعه یافته صنعت و معدن :

۱-فناوری هسته ای

۲-فناوری هوا-فضا

۳-فناوری لیزر

۴-فناوری نانو

۵-صنعت نفت

۶-صنعت پتروشیمی

۷-صنعت فولاد

۸-صنعت سیمان

۹-تولیدات معادن

ادامه كتاب انقلاب محسن نصري

 شاخص های خدمات عمومی :

۱-گاز طبیعی

۲-سهم گاز در سبد انرژی

۳-تولید برق

۴-مشترک برق

۵-تلفن

۶-فیبر نوری

۷-آب سالم و بهداشتی

۸-فاضلاب

جزوه انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد

شاخص های حمل و نقل :

۱-راه های اصلی و فرعی

۲-راه آهن

۳-فرودگاه

۴-ظرفیت بنادر

جزوه انقلاب اسلامی دانشگاه علمي كاربردي

شاخص های بهداشت و درمان :

۱-امید به زندگی

۲-کاهش مرگ و میر اطفال

۳-کاهش مرگ و میر مادران

۴-پوشش واکسیناسیون

۵-تعداد پزشکان

۶-داروی مصرفی

۷- دانش پزشکی

جزوه انقلاب اسلامی دانشگاه پيام نور

شاخص های تامین اجتماعی :

۱-تحت پوشش تامین اجتماعی

۲-تحت پوشش بیمه خدمات درمانی

جواب سوالات درس انقلاب اسلامی ایران

شاخص های آموزش و پرورش:

۱-میزان باسوادی

۲-تعداد مدال درالمپیادهای جهانی

۳-دانشگاه

۴-دانشجو

۵-اختراعات

۶-مقالات ISI

براي دانلود کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری بر روي لينك زير كليك كنيد

Tagged : / / / / / / / / / / / / /

خرید کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

خرید کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری
ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

خرید کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

خلاصه فصل سوم گفتار اول كتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

جهت دانلود رايگان خلاصه كامل كتاب ايران ديروز امروز فردا به همراه نمونه سوالات امتحاني با جواب به پايان همين مطلب مراجعه فرماييد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

گفتار اول : بررسی تغییرات در ساختار حکومتی ایران

تغییرات در انقلاب به دو دسته زير تقسيم مي شوند :

۱-داخلی

۲-خارجی

کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری pdf

تغییرات انقلاب در عرصه داخلی :

۱-تغییرات در ساختار حکومتی

۲-تغییرات در ساختار اقتصادی

۳-تغییرات در ساختار نظامی

۴-تغییرات در ساختار فرهنگی

تغییرات در عرصه خارجی :

تغییر در ساختار منطقه و جهان

از مهم ترین دستاوردهای انقلاب ایجاد تغییر در ساختار حکومتی است.

جزوه انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد

تفاوت های نظام پهلوی و نظام جمهوری اسلامی :

در نظام پهلوی :

۱-کودتایی

۲-شاهنشاهی و سلطنتی

۳-وابستگی

۴-استبدادی

۵-فساد سیاسی ،اخلاقی و مالی

۶-بی کفایتی

دانلود کتاب انقلاب اسلامی محسن نصری

ودر نظام جمهوری :

۱-مردمی

۲-جمهوری اسلامی

۳-استقلال

۴-آزادی

۵-اصلاح

۶-کارآمدی

ادامه مطلب خرید کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری

در نتیجه این تفاوت ها:

بررسی تغییرات در ساختار حکومتی شامل :

۱-شاخصه کودتايی و مردم

۲-شاخصه شاهنشاهی و جمهوری اسلامی

۳-شاخصه استقلال و وابستگی

۴-شاخصه استبداد و آزادی

۵-شاخصه فساد و صلاح

۶- شاخصه بی کفایتی و کارآمدی

کتاب انقلاب محسن نصری

معنای ولایت فقیه مطلقه :

ترکیب یافته از :

ولایت:

 به معنای سرپرستی و رهبری جامعه دراجرای قوانین

فقیه :

که دارای صفت علم ،تقوا و فهم سیاسی و مدیریت است

مطلقه :

به معنای انعطاف پذیری در شکستن بن بست ها و داشتن اختیار حکم حکومتی

معنای ولایت فقیه مطلقه:

سرپرستی و رهبری فقیه جامع الشرایط در اجرای قوانین اسلامی

معنای ولی فقیه :

در نظام جمهوری به فقیه جامع الشرایطی که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد می گویند.

ساختار استبداد و آزادی شامل ۴ شاخصه مي باشد:

۱-احزاب سیاسی

۲-انتخابات

۳-مطبوعات

۴-فضای عمومی

خلاصه ای از کتاب انقلاب اسلامی ایران

تفاوت نظام انتخاباتی ایران با نظام پهلوی :

در نظام پهلوی

 ۱-از لحاظ تنوع تنها یک مورد انتخابات داشت آن هم مجلس شورای ملی بود.

۲-از نظر شدت مشارکت مردم بسیارپایین بود

۳-از لحاظ کمیت بسیار کم بود

۴-از لحاظ کیفیت بسته و فرمایشی بود

تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محسن نصری

ولی در نظام جمهوری اسلامی :

۱-از لحاظ تنوع  متنوع است

۲-از لحاظ شدت مشارکت مردم بالا است

۳-از لحاظ کمیت زیاد است

۴-از لحاظ کیفیت باز و حقیقی است

مطبوعات و کتاب در دوران پهلوی کارنامه سیاهی داشت.

در دولت ۱۴ ساله هویدا سانسور به اوج خود رسید

از طراحان سانسور در ایران:

احسان نراقی

ایران دیروز امروز فردا محسن نصری نشر معارف

شاخصه فساد و صلاح شامل :

۱-فساد سیاسی

۲-فساد اخلاقی

۳-فساد مالی 

فساد مالی در ساختار حکومت پهلوی شامل :

۱-چپاول داخلی

۲-چپاول داخلی

خانواده پهلوی از نظر اقتصادی بزرگترین قدرت کشور به شمار می رفت .

محمدرضاشاه برای به جریان انداختن پول حاصل از فروش املاک سلطنتی اداره ای به نام دفتر املاک اختصاصی را تاسیس کرد و بعد ۷ سال بنیاد پهلوی را تاسیس کرد که به بزرگترین تشکیلات اقتصادی مالی ایران مبدل گردید.

براي دانلود رايگان كامل ترين خلاصه کتاب ایران دیروز امروز فردا محسن نصری بر روي لينك زير كليك كنيد

Tagged : / / / / / / / / / / / / /

سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی

سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی
سوالات درس آيين زندگي

سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی

اين مطلب شامل سوالات درس آيين زندگي فصل ششم (قسمت سوم )مي باشد. در مطالب قبلي سوالات ديگري از همين بخش را خدمت شما ارائه كرديم. براي دانلود رايگان كامل ترين خلاصه كتاب آيين زندگي اخلاق كاربردي احمد حسين شريفي به پايان همين مطلب مراجعه فرماييد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

۱۹-عفت چیست ؟

الف. تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل

ب. اعتدال در بهره مندی از شهوت

ج. محدود کردن قوه جنسی

د. گزینه الف و ب

۲۰-عفت در شهوت جنسی به چیزی تعبیر می شود؟

الف. پاکدامنی

ب.اعتدال

ج. عفیف

د. محدود کردن غرایز جنسی

۲۱-عفیف به چه کسی گفته می شود ؟

الف. کسی که در حد اعتدال و در چارچوب عقل و شرع از شهوت بهره برد

ب.کسی که به وادی افراط و تفریط کشیده نشود

ج. کسی که در برابر امیال جنسی آن را سرکوب کند

د. گزینه الف و ب

۲۲-این سخن از کیست ؟(هیچ عبادتی برتر از عفت شکم و عفت جنسی نیست ).

الف. امام صادق(ع)

ب.امام باقر(ع)

ج. پیامبر اکرم (ص)

د. امام علی (ع)

ادامه سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی شريفي

۲۳-به تعبیر امام علی (ع) راس هر خیری چیست ؟

الف. ازدواج

 ب. تقوا

ج. عفت

د. گزینه الف و ج

۲۴-کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف. غیرت از شریفترین فضایل اخلاقی است

ب. کوشش در محافظت غیرت است

ج. سرچشمه غیرت در بزرگی و قوت نفس است

د. غیرت در مسائل جنسی و مالی محصور می شود

۲۵-حسادت چیست ؟

الف. غیرت

ب. حسادت خودخواهی است

ج. تمنای زوال نعمت برای کسی

د.گزینه ب و ج

۲۶-غیرت ورزی بیجا و افراطی به چه چیزی تبدیل می شود؟

الف. سوء ظن

ب.دروغ

ج. تهمت

د. زنا

۲۷- دلایل حجاب از دیدگاه اسلام مربوط به کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف کمک به بهداشت روانی زنان

ب. تامین شدن شخصیت زن

ج. نگهداری حریم اجتماع از بی عفتی

د. همه موارد

جهت دريافت رايگان تمام سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی به همراه جواب بر روي لينك زير كليك فرماييد.

Tagged : / / / / / / /

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد
جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

سوالات درس آيين زندگي فصل ششم (قسمت دوم)

در مطلب قبلي نمونه سوالات فصل ششم كتاب آيين زندگي احمد حسين شريفي را درج نموديم و در اين مطلب ادامه نمونه سوالات بخش ششم را براي شما آماده كرده ايم.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

۱۰-به تعبیر شهید مطهری راه اشباع غریزه جنسی چیست ؟

الف. عفت

ب.تقوا و پذیرش مقررات الهی

ج. گزینه الف و ب

د. سرکوب غریزه جنسی

۱۱-کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف. اسلام میان معنویت و بهره مندی از امیال جنسی منافات می بیند

ب.اشتباه فرویدآزادی بی حد جنسی بود

ج. بی نهایت خواهی از امیال فطری انسان است

د. غرایز انسان منحصر به غریزه جنسی نیست

۱۲-کدام گزینه مربوط به علل شهوت پرستی و شهوت رانی می باشد؟

الف. ضعف درخداشناسی

ب.ضعف در خود شناسی

ج. ضعف در شناخت پیامدهای دنیوی و اخروی شهوت

د. همه موارد

ادامه جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

۱۳-از دیدگاه اسلام تنها راه مشروع و مقبول ارضای میل جنسی چیست ؟

الف. ازدواج

ب.سرکوب میل جنسی

ج. محدود کردن میل جنسی

د. میدان دادن به میل جنسی

۱۴-این سخن از کیست ؟(برترین واسطه گری ها در امرازدواج است ).

الف. امام علی (ع)

ب.امام صادق (ع)

ج. امام باقر(ع)

د.پیامبر اکرم (ص)

۱۵-شرایط مهم و اساسی برای یک همسر خوب چیست ؟

الف. اصالت خانوادگی

ب.تقوا و تدین

ج. اخلاق نیک

د.همه موارد

۱۶-اصالت خانوادگی به چه معناست ؟

الف. متقی و پارسا بودن خانواده

ب.متدین بودن پدر و مادر

ج. گزینه الف و ب

د خوش خلق بودن

۱۷-کمترین درجه تقوا در شرایط ازدواج چیست ؟

الف. ثروت داشتن

ب.انجام واجبات

ج. ترک محرمات

د. همه موارد

۱۸-کدام گزینه مربوط به فضایل اخلاقی مربوط به امور جنسی است ؟

الف. عفت وپاکدامنی

ب.غیرت

ج. حجاب

د. همه موارد

جهت دانلود همه نمونه سوالات آيين زندگي با جواب روي دكمه زير كليك كنيد

مطالعه بيشتر

Tagged : / / / / / / / / /

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی
دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی

در اينجا تعدادي ازنمونه سوالات فصل ششم كتاب آيين زندگي (قسمت اول) را جهت مطالعه شما دانشجويان عزيز قرار داده ايم. اميدواريم كه استفاده كرده و لذت ببريد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

اخلاق جنسی

۱-سر منشا بسياری از تحولات تاریخی چیست ؟

الف. میل جنسی

ب.ازدواج

ج. معیشت

د.معاشرت با مردم

نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی

۲-کدام گزینه مربوط به دیدگاه های غریزه و علاقه جنسی می باشد؟

الف. دیدگاه تفریطی

ب.دیدگاه معتدل

ج. دیدگاه افراطی

د. همه موارد

سوالات تشریحی آیین زندگی

۳-گدام دیدگاه غریزه و علاقه جنسی را ذاتا پلید می داند ؟

الف. دیدگاه افراطی

ب. دیدگاه تفریطی

ج. دیدگاه معتدل

د. همه موارد

سوالات تستی کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی

۴-در دیدگاه تفریطی راه رهایی از مصیبت ها و گرفتاری های روحی انسان چیست ؟

الف. ازدواج

ب. تحت کنترل در آوردن غریزه جنسی

ج. نادیده گرفتن غریزه جنسی

د. گزینه ب و ج

جواب سوالات آیین زندگی احمد حسین شریفی

۵-در دین مسیحیت چه چیزی ازدواج را مشروع می کند؟

 الف. حفظ نسل

ب. دفع افسد به فاسد

ج. گزینه الف و ب

د. تنوع طلبی و افزون خواهی انسان

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی قسمت دوم

۶-جهاد با نفس به چه معناست ؟

الف. تعدیل قوا و رعایت عدالت میان غرایز

ب.نفس کشی

ج. سرکوب کردن قوا و غرایز

د. گزینه ب و ج

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

۷-طراح اصلی دیدگاه افراطی چه کسی بود ؟

الف. مسیحیان

ب.فروید

ج. مهاویره

د. برهمنیان

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی

۸-نظریه فروید درباره غریزه جنسی چه بود؟

الف. دین ومذهب معلول امیال سرکوب شده جنسی

ب.ریشه همه بدبختی ها را ریشه در میدان ندادن به غریزه جنسی می داند

ج. ریشه همه فعالیت های بشردرغریزه جنسی است

د. همه موارد

جواب سوالات درس ایین زندگی

۹-از دیدگاه فروید ریشه حسادت و ظلم چیست ؟

الف میدان دادن به غریزه جنسی

ب سرکوب غریزه جنسی

ج. محرومیت غریزه جنسی

د. گزینه ب و ج

براي دانلود رايگان نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی بر روي لينك زير كليك كنيد

مطالعه بيشتر

Tagged : / / / / / / / / /